ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΕΡΟΥΣ 2022

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.edu.gr) έχει αναρτηθεί η "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2022, των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.", καθώς και τα συνοδευτικά αυτής – Κανονισμός – Παραρτήματα – Υποδείγματα αιτήσεων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν  σπουδαστή ή σπουδάστρια Γ΄ έτους ΑΣΤΕ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΑΣΤΕΡ και να συμπληρώσουν το έντυπο Υπόδειγμα 2.
Για σπουδαστή/σπουδάστρια Α΄- Β΄ έτους ΑΣΤΕ η αίτηση  υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, έντυπο Υπόδειγμα 1.

Ως Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Τετάρτη 6.4.2022.