ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΕ

Ανακοινώνεται ότι, οι ημερομηνίες  υποβολής αιτήσεων, για εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α΄ έτος της ΑΣΤΕΡ, κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα είναι από Δευτέρα 11 έως και Τρίτη  19 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΑΣΤΕΡ αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, αυστηρά κατόπιν ραντεβού  , είτε μέσω ταχυμεταφοράς, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση σχολής ,με το γνήσιο της υπογραφής.

Για να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2241024190 ή στο 2241074468.

Για την κατάταξη στις ΑΣΤΕ οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

(Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και πράξη αναγνώρισης από το το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ)