ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΕ

Ανακοινώνεται ότι, οι ημερομηνίες  υποβολής αιτήσεων, για εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α΄ έτος της ΑΣΤΕΡ, κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα είναι από 12 έως και 20Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΑΣΤΕΡ αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, είτε μέσω ταχυμεταφοράς, είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διέυθυνση σχολής ,με το γνήσιο της υπογραφής.

Για την κατάταξη στις ΑΣΤΕ οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

(Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και πράξη αναγνώρισης από το το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ)