ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 10.6.2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ 2020

Σε συνέχεια των έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία
αφορούν την απαγόρευση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων της
επικράτειας έως 31.5.2020, ορίζουμε ότι τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία,
Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και Τουριστικά Γραφεία) και
εργαστήρια ζαχαροπλαστικής που επιθυμούν να απασχολήσουν για πρακτική
άσκηση τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και
σπουδαστές των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις έως 10.6.2020.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παραμένει η ίδια, όπως περιγράφεται
στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στο
5686/6.4.2020 έγγραφό μας, ήτοι :
Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
- αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης,
Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή
- με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή
- με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση εφόσον
τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η
σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση, και
Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το
[2]
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
αποκλειστικά στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και
στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους
ΑΣΤΕ.
Με δεδομένα τα ανωτέρω, και με την επιφύλαξη ισχύος περιοριστικών μέτρων
για την προστασία της δημόσιας υγείας, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα
πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ορίζονται ως ακολούθως:
Α. Σπουδαστές ΑΣΤΕ
Οι σπουδαστές Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Ρόδου και Κρήτης πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 90 ημερών, η οποία μπορεί να
πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από 1.7.2020 έως 30.9.2020.
Β. Καταρτιζόμενοι ΙΕΚ
Οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ Α’ και Β’ έτους όλων των ειδικοτήτων («Ειδικός
Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης -
Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» και «Στέλεχος Διοίκησης και
Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού») πραγματοποιούν πρακτική άσκηση 480
ωρών, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής περιόδου από
29.6.2020 έως 30.9.2020.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ακριβείς ημερομηνίες πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης των
καταρτιζόμενων ΙΕΚ, θα ορίζονται κατόπιν συνεννόησης του Διευθυντή του ΙΕΚ
φοίτησης του καταρτιζόμενου, με τον εκπρόσωπο της τουριστικής επιχείρησης και τον
πρακτικά ασκούμενο (καταρτιζόμενο) και θα αναγράφονται στην Αίτηση- Υπεύθυνη
Δήλωση (Υπόδειγμα 2) που υποβάλλει η τουριστική επιχείρηση για συμμετοχή της στο
πρόγραμμα, όπως επίσης και στη Σύμβαση ( Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης) που
υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΙΕΚ, την τουριστική επιχείρηση και τον πρακτικά
ασκούμενο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 2540/12.2.2020 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισυνάπτονται τα Υποδείγματα 1 & 2 Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και τα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΤΕ

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2