Εγγραφές σπουδαστών ΑΣΤΕ με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και απόφοιτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εγγραφές στις ΑΣΤΕ, των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και απόφοιτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., θα πραγματοποιηθούν από 23/9 έως 01/10/2019.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Σχολή αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Για την εγγραφή, υποβάλλονται και ισχύουν όσα αναφέρονται στη συνημμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ_2019_ΜΕ_ΑΔΑ