Δικαιολογητικά και Διαδικασία Εγγραφής

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 27  Σεπτεμβρίου  2021 έως και Δευτέρα   04 Οκτωβρίου 2021 . Οι εγγραφές πραγματοποιούνται είτε στη Σχολή (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο) αποκλειστικά με ραντεβού, είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, ήτοι από Δευτέρα  27 Σεπτεμβρίου 2021  έως και Δευτέρα 04  Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την σφραγίδα επί του φακέλου- απόδειξη ταχυμεταφοράς.

Για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1.Αίτηση εγγραφής, η οποία είναι συνημμένη. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω www.gov.gr, όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α ετών

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή αλλού δημοσίου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

3. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Υπεύθυνη Δήλωση

Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω www.gov.gr, όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 του ν. 4727/2020 (Α΄184).

Σε περίπτωση που από προηγούμενο έτος ο επιτυχών έχει εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υποβάλλεται πράξη διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα.

5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση ΔΕ στην οποία υπάγεται το σχολείο. (Για την βεβαίωση πρόσβασης, βλ. Παράρτημα Ι). Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους πέτυχαν από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -Β΄ (90% και 10%).

7. Πιστοποιητικό Υγείας, από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1199/Β΄).

Πιστοποιητικό Υγείας

8. Πιστοποιητικό γέννησης

Για την εγγραφή των επιτυχόντων αλλοδαπών – αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες.

Ενδυματολογική εμφάνιση Σπουδαστών/στριών

ΑΓΟΡΙΑ

  1. Κουστούμι χρώματος σκούρο μπλε, κατά προτίμηση υφάσματος τεριλέν.
  2. Πουκάμισο λευκό με μακρύ μανίκι και κλασσικό γιακά.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

  1. Ταγιέρ χρώματος σκούρο μπλε, κατά προτίμηση υφάσματος τεριλέν .
  2. Πουκάμισο λευκό με μακρύ μανίκι και κλασσικό γιακά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Σχολής (τηλ. 2241024190).

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των ΑΣΤΕ σύμφωνα με την 4631/7-3-2019 κυα (ΦΕΚ 929/Β), δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και σπουδαστές του πρώτου έτους και η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών στην γραμματεία της σχολής όπου έχουν εισαχθεί , μετά και την εγγραφή τους.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Β΄ , Γ΄ & Δ'  ΕΤΟΥΣ

Οι εγγραφές των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών που έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στα χειμερινά εξάμηνα θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Οκτωβρίου προσκομίζοντας και το βιβλιάριο πρακτικής άσκησης.

Αίτηση εγγραφής Β' , Γ' & Δ'  ετών σπουδαστών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.