Δικαιολογητικά και Διαδικασία Εγγραφής

Α. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Οι εγγραφές
πραγματοποιούνται είτε στη Σχολή, αποκλειστικά με ραντεβού (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο) είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Επισημαίνεται ότι οιαιτήσεις που θα αποσταλούν με ταχυμεταφορά γίνονται δεκτές, εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, σύμφωνα με την σφραγίδα επί του φακέλου- απόδειξη ταχυμεταφοράς.

Ταχυδρομική Διεύθυνση ΑΣΤΕΡ:
Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου
Τμήμα Γραμματείας
Δημοκρατίας 2
Ρόδος 85100
Τηλ. 22410 24190

Για την εγγραφή των εισαγομένων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής η οποία παρέχεται από τη Σχολή. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο θα πρέπει να φέρει θεώρηση γιατο γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω www.gov.gr , όπωςπροβλέπεται στο άρθρο 100 του ν.4727/2020 (Α΄ 184).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία.

3. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εφόσον η αίτηση αποσταλεί με ταχυμεταφορά ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή κατατεθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή μέσω www.gov.gr. Σε περίπτωση που από
προηγούμενο έτος ο επιτυχών έχει εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, υποβάλλεται πράξη διαγραφής από το προηγούμενο τμήμα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ

5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η Βεβαίωση Συμμετοχής έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο. (Για τη Βεβαίωση Συμμετοχής, βλ.Παράρτημα Ι). Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται μόνο από όσους πέτυχαν από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ -Β΄ (90% και 10%).

7. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι τηνέναρξη των μαθημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

8. Πιστοποιητικό γέννησης.

B. Η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν, στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν, με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπους, σχετική βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Γ. Ειδικότερα, σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμεότι οι εγγραφές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τους υπόλοιπους νεοεισαχθέντες, ήτοι αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον επιτυχόντα πρόσωπο, και αποκλειστικά με ραντεβού, είτε με αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω ταχυμεταφοράς (courier). Επίσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται Πιστοποιητικό Γέννησης και Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4.4.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199) ή δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1566/1986 ότι θα το προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων όλων των ανωτέρω κατηγοριών, το έντυπο της αίτησης καθώς και η λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Σχολών.

Δ. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κ.υ.α «Κανονισμός Σπουδών Α.Σ.Τ.Ε. του ΟΤΕΚ» (Β΄ 2340), όπως ισχύει, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και σπουδαστές του Α΄ έτους και η σχετική αίτηση υποβάλλεται
εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές. Εγγραφές σπουδαστών Β΄ και Γ΄ έτους

Ε. Οι εγγραφές των σπουδαστών παλαιοτέρων ετών που έχουν δικαίωμα
επανεγγραφής στα χειμερινά εξάμηνα θα πραγματοποιηθούν μετά το τέλος της
εξεταστικής περιόδου του Οκτωβρίου 2022.

Ενδυματολογική εμφάνιση Σπουδαστών/στριών

ΑΓΟΡΙΑ
Κουστούμι χρώματος σκούρο μπλε, κατά προτίμηση υφάσματος τεριλέν.
Πουκάμισο λευκό με μακρύ μανίκι και κλασσικό γιακά.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1. Ταγιέρ χρώματος σκούρο μπλε, κατά προτίμηση υφάσματος τεριλέν .
2. Πουκάμισο λευκό με μακρύ μανίκι και κλασσικό γιακά.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία
της Σχολής (τηλ. 2241024190).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών των ΑΣΤΕ σύμφωνα με την 4631/7-3-2019 κυα (ΦΕΚ 929/Β), δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και σπουδαστές του πρώτου έτους και η σχετική αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών στην γραμματεία της σχολής όπου έχουν εισαχθεί , μετά και την εγγραφή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αν η Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Ωστόσο, τα κάτωθι ιδιωτικά Γενικά Λύκεια:

- Κολλέγιο Αθηνών (Στ. Δέλτα 15, Ψυχικό)
- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών (Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι Ρίου, Αχαΐα)
-Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Τοσίτσα 16 και Πεύκων, Ελαιώνες Πυλαίας,
Θεσσαλονίκη)
- Α’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)
- Β’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)
- Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού (Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό)
- Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη Αττικής)
- Β’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης (Λεωφ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη Αττικής)
- Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Pierce (Γραβιάς 6, Αγ. Παρασκευή),
είναι ισότιμα με τα δημόσια Γενικά Λύκεια. Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των αποφοίτων των εν λόγω
σχολείων είναι αντίστοιχα με αυτά των αποφοίτων των δημοσίων Γενικών Λυκείων.