ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΕΡΟΥΣ 2020

Σας ενημερώνουμε για την με αριθμό πρωτ. 8034/29.5.2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού «Πρακτική Άσκηση θέρους 2020 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και των σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΣΤΕ των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.» (ΑΔΑ: Ω12Η465ΧΘΟ-2Η9).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020