Κατάταξη πτυχιούχων στις ΑΣΤΕ

Ανακοινώνεται ότι, οι ημερομηνίες  υποβολής αιτήσεων, για εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής, για κατάταξη στο Α΄ έτος της ΑΣΤΕΡ, κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι από 10 έως και 18 Οκτωβρίου 2019.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ΑΣΤΕΡ αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, είτε μέσω ταχυμεταφοράς, με το γνήσιο της υπογραφής.

Για την κατάταξη στις ΑΣΤΕ οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

  • Αίτηση κατάταξης
  • Αντίγραφο του πτυχίου

(Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και πράξη αναγνώρισης από το το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ)

Συνημμένο  Έγγραφο 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ